Kurzy pre firmy

Pre firemných klientov ponúkame kurzy všeobecnej angličtiny a nemčiny pre všetky úrovne a tiež kurzy zamerané na odbornú angličtinu. Na základe vstupných testov určíme na akej úrovni sa klienti nachádzajú a podľa toho zostavíme skupiny. Čas, miesto a intenzitu kurzov prispôsobíme klientovým požiadavkám. Kurzy zamerané na obchodnú angličtinu vyžadujú znalosť angličtiny na pokročilej úrovni.

Typy kurzov:

  • Kurz všeobecnej angličtiny/nemčiny
  • Kurz obchodnej angličtiny
  • Telefonická komunikácia v anglickom jazyku
  • E-mailová komunikácia v anglickom jazyku


Naša ponuka zahŕňa:

Osobné stretnutie - vypočujeme si vaše potreby a maximálne vám vyjdeme v ústrety.
Vstupný jazykový test - preveríme znalosti cudzieho jazyka písomnou i ústnou formou a rozdelíme zamestnancov do skupín.
Nastavenie optimálneho tempa kurzu - pri nastavovaní zohľadňujeme časové možnosti a náročnosť preberanej látky, tak aby sa dosiahol vytýčený cieľ.
Striedanie kvalifikovaných lektorov - lektori sa striedajú, aby si študenti zvykli na rôzne prízvuky, tempá rečí a melodiku.
Sledovanie dochádzky - klientom poskytujeme prehľad o návštevnosti kurzu.
Priebežné a záverečné testovanie - overujeme si osvojenie poznatkov priebežnými i záverečnými testami.

Bonusy pre firmu:

  • Individuálny prístup
  • Flexbililita v metodickom nastavení kurzu a jeho organizácii
  • Pravidelná prezentácia dosiahnutých výsledkov


Výhody metódy:

rýchlosť a efektivita  znamená rýchlejšie napredovanie a nižšie náklady
zbavenie strachu z rozprávania  znamená aktívne použitie cudzieho jazyka a nielen pasívne porozumenie
obľúbenosť metódy znamená, že na hodiny chodia študenti radi
rýchlo viditeľný výsledok znamená, že už po prvých hodinách študenti vedia tvoriť jednoduché odpovede